Paginabegin

Algemene verkoopsvoorwaarden

IN PDF: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - NEDERLANDS.PDF

(Laatste wijziging: 26/10/2020)

De onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk onder voorbehoud van wijzigingen die de partijen na uitdrukkelijk schriftelijk en mutueel akkoord kunnen aanbrengen.

 1. IDENTITEIT

Wij zijn A.T.B. BV. Via de website tirecoach.eu bieden wij een online selectie van onze producten aan. Naast de website zijn wij ook fysiek terug te vinden op het volgende adres: Kerkstraat 90, 9120 Vrasene, België. Wij ontplooien onze activiteiten onder het ondernemingsnummer 0415.215.428 en BTW-nummer BE 0415.215.428.
 
 1. DEFINITIES

A.T.B.: Dat zijn wij. De rechtspersoon A.T.B. BV of kortweg A.T.B. ofwel ATB.
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om welke reden dan ook een contract aangaat met A.T.B..
Producten: Alle goederen die door A.T.B. via de website tirecoach.eu of vanuit de fysieke locatie te Vrasene worden verkocht.
Diensten: Alle diensten die A.T.B. aanbiedt via de website tirecoach.eu of vanuit de fysieke locatie te Vrasene.

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van A.T.B. BV en op elke overeenkomst tussen u en ons. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel duidelijk en ondubbelzinnig aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we het anders aangeven natuurlijk. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Om de duidelijkheid en ondubbelzinnigheid te waarborgen. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij A.T.B. aangeeft dat dit wel zo is. A.T.B. mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat begrijpen we. Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar invoicing@atb.eu of kijk op onze website tirecoach.eu. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website tirecoach.eu staan. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze klanten.
 
 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 30 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, maar dan is dat een foutje en proberen we dit in de toekomst te vermijden!
Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen, vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.
De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
Producten of producthoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KBO of uw groepsstructuur en financiële positie.
 
 1. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Elke bestelling is slechts geldig na bevestiging door onze administratie te Vrasene, België.

 1. VERZENDING – TRANSPORT

Onze prijzen gelden Af Vrasene (ex. Works), tenzij anders vermeld op de offerte en op de orderbevestiging. Transport van de goederen gebeurt op risico van de klant, zelfs bij franco levering.
De op de vrachtbrief of leveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.
De terugzendingen aan ons adres dienen franco te geschieden, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
 1. LEVERING: TERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING

De bestellingen zullen in volgorde van ontvangst uitgevoerd worden.
We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website tirecoach.eu, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk.
We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend en worden slechts vermeld ter informatie. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding en interesten te eisen. Bijgevolg wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor te late levering van de hand. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten en de administratie zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.
Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u. Zendingen naar het buitenland doen we altijd ex works.
Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben we in zo’n geval het recht om producten in verschillende delen te bezorgen.
Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op uw risico.
Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft A.T.B. het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

 1. CONTRACTDUUR, OPSCHORTING, ONTBINDING EN (TUSSENTIJDSE) OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Vanuit A.T.B. mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt .
We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
A.T.B. mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor A.T.B. om te kunnen leveren.
Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen A.T.B. opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.
 
 1. BETALING EN INCASSOKOSTEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Vrasene 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte en orderbevestiging.
Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn is van rechtswege en zonder enige aanmaning, op de gefactureerde som een interest verschuldigd van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Daarenboven en altijd bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt de verschuldigde hoofdsom, van rechtswege, zonder enige aanmaning, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 20% van de contractwaarde ten titel van schadevergoeding, onverminderd de gebruikelijke nalatigheids- en gerechtelijke interesten en de eventuele gerechtskosten.
Bij niet-tijdige betaling mogen wij de goederen terugvorderen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door enkele mededeling van onze wil door een met de post aangetekend schrijven aan de koper die zich dan niet meer zal mogen verzetten tegen de terugname van de goederen.
Wij zullen recht hebben op een forfaitaire som gelijk aan 20% van de contractwaarde als schadeloosstelling. De belasting op de toegevoegde waarde of enig ander recht of taks valt ten laste van de koper.
Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.
A.T.B. mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.
In het kader van een verzekeringscontract zijn we eveneens verplicht om elke onbetaalde factuur te melden aan COFACE. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden zullen verdere acties ook door deze externe partij worden uitgevoerd.
 
Kopen op rekening
Als u van A.T.B. op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes. A.T.B. is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij A.T.B..
U weet dat A.T.B. niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.
 
Betalingen bij gedeeltelijk protesteren van de factuur
Enkel het schriftelijk (via aangetekend schrijven of mail) protesteren van een factuur kan aanvaard worden als protest. De eventuele niet-betaling van de geprotesteerde factuur kan enkel slaan op het geprotesteerde gedeelte van de factuur. Het bedrag waarop geen protest rust, zal dan ook zonder enige vertraging betaald worden. Op dit niet-geprotesteerde gedeelte zullen dan ook alle rechten blijven rusten en zullen (indien nodig) interest- en aanmaningskosten blijven gelden en aangerekend worden.

 1. COMPENSATIE

A.T.B. BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de door haar verschuldigde bedragen te compenseren met de bedragen die leveranciers/afnemers haar schuldig zijn, ongeacht de omstandigheden van de tegenpartij.

 1. BEHOUD VAN DE EIGENDOM

De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van A.T.B. veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van A.T.B. zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
Heeft u producten in beheer die van A.T.B. zijn? Dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u meewerkt.
Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.
Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, blijven de vormen en/of alle andere productiegereedschappen, door/voor ons ontworpen en/of vervaardigd, onze eigendom, zelfs indien de prijs ervan in rekening werd gebracht. Zo dit productiegereedschap gedurende vijf jaar niet in productie gesteld wordt, behouden wij ons het recht voor dit gereedschap zonder voorafgaande mededeling te vernietigen.

 1. BEWARING VAN GOEDEREN

Goederen die bij ons in bewaring zijn gegeven door een klant voor reparatie of elke andere manipulatie dienen binnen een redelijke termijn terug afgehaald nadat door ons bericht is gegeven voor afhaling. Zoniet kan A.T.B. BV éénzijdig beslissen om deze goederen af te voeren of te vernietigen. Indien door de klant uitdrukkelijk is aangegeven om de goederen voor langere tijd in bewaring te houden, zal hiervoor een bewaringskost worden aangerekend a rato het volume en de duur van de bewaarde goederen.

 1. PRIJZEN

Onze prijslijsten mogen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden; het zijn geen offertes daar elke bestelling aan een akkoord onzentwege onderworpen blijft. Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van douanekosten, andere heffingen, of schommelingen in de wisselkoersen.
Prijzen worden standaard BTW exclusief vermeld en (indien van toepassing) exclusief andere taksen zoals daar zijn de verplichte milieubijdrage op nieuwe banden (Recytyre).
Prijzen van goederen zijn steeds Af Vrasene (ex. Works), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 1. GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTTERMIJN

Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
We behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zodanige financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen. Goederen kunnen alleen ter garantiebeoordeling worden ingediend indien aantoonbaar is dat deze tijdens het gebruik voldaan hebben aan de gestelde eisen. Bij claims worden de teruggezonden goederen pas gecrediteerd indien de claim wordt aanvaard en voor het percentage dat geclaimd kan worden. Indien de claim wordt afgewezen voor gegronde redenen (fout gebruik van de goederen, misleidende of foute info bij het plaatsen van de order,…), zal er geen vergoeding volgen én zullen alle gemaakte kosten verbonden aan de garantiebeoordeling ten laste van de aanvrager vallen.
Goederen die vóór de garantiebeoordeling reeds vernietigd zijn door de klant kunnen nooit het voorwerp uitmaken van verdere garantiebeoordeling.
Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, naar ons goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.
 

Waarborg/garantie producten:

Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden dienen vergezeld te gaan van: kopij van het aankoopdocument waarop desbetreffende goederen betrekking hebben. Duidelijke, ondubbelzinnige foto’s van de bewuste goederen met extra foto’s van het bewuste defect waarvan sprake. Pas na deze eerste beoordeling kan A.T.B. verder gaan in zijn beoordeling. Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden, kunnen niet vernietigd worden. Indien dit toch gebeurt vooraleer de procedure volledig is doorlopen, dan vervalt elke vorm van garantie en wordt de procedure volledig stopgezet In dit geval zullen de nodige administratieve kosten (met een minimum van € 50) worden doorgerekend voor het reeds verrichte werk van A.T.B.. Ook bij een negatieve beoordeling van de garantie zullen alle gemaakte kosten van de kant van A.T.B. die betrekking hebben op de garantiebeoordeling worden doorgerekend (met een minimum van € 50).
 

Garantie op gebruikte banden:

Gebruikte banden zullen altijd gebruikssporen bevatten. Selectie en keuring gebeurt bij A.T.B.onder strenge criteria.

U heeft garantie op onze banden echter wel onder bepaalde voorwaarden:

Uw band is lek:

binnen twee dagen melden. Mocht de band lek zijn dan is dat na één dag te zien. Meld u pas na 14 dagen dat de band lek is dan tast dat de geloofwaardigheid aan en zou er ook sprake kunnen zijn van misbruik. Daarom is het raadzaam om de banden in de eerste twee dagen minstens één keer na te kijken. Als u de lekkage binnen de twee dagen meldt, kunnen we de band vervangen.


Een blaas op de zijkant van de band:

Binnen de 48u na opblazen van de band melden. Indien er een beschadiging op de plek van de blaas zit vervalt de garantie. We kijken de banden na op beschadigingen en testen op blazen. We vervangen de band enkel als er geen beschadigingen zichtbaar zijn.

 1. RETOUREN

Geleverde goederen kunnen uitlsuitend, indien niet beschadigd, niet gebruikt, niet gemonteerd, na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van A.T.B., retour. Wij crediteren u het aankoopbedrag van de retour ontvangen goederen, verminderd met 10% van het gefactureerd bedrag voor handling en administratiekosten. De eerder gemaakte service-, verwerkings- en transportkosten worden niet gecrediteerd.
Kosten voor te retourneren goederen komen voor uw rekening.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

 1. LEVERING EN SERVICE

De service- en verwerkingskosten dekken o.a. administratie, interne logistiek, verpakkingsmaterialen, enz. En zijn kosten die naast de transportkost worden aangerekend.
De tarieven zijn als volgt berekend, bij aankoop van :
1 stuk               € 35
2 stuks             € 30 (d.w.z. € 15 per item) 
3 stuks             € 20 (d.w.z.  € 6,67 per item) 
4 stuks             € 15 (d.w.z.  € 3,75 per item) 
5 stuks             € 12 (d.w.z.  € 2,4 per item) 
6 stuks             € 10 (d.w.z.  € 1,67 per item) 
Vanaf 7 stuks € 0
De aantallen waar de telling van het aantal stuks zich op baseert, zijn enkel de aantallen van de aangekochte banden en velgen. Alle bijproducten zoals binnenbanden, flappen, ventielen, e.a. (deze lijst is niet limitatief) worden niet opgenomen in de telling. Alsook elk ander artikel kan uitdrukkelijk uit deze telling geweerd worden door A.T.B. BV.
De transportkosten worden afzonderlijk op uw faktuur vermeld en staan los van de service- en verwerkingskosten.
Alle extra diensten die niet vooraf vastgelegd zijn, zullen uitgevoerd worden in regie volgens het geldende uurtarief. Momenteel is dit (tot nader order) vastgelegd op € 50 per uur (gerekend per begonnen kwartier).

 1. RISICO-OVERGANG

Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt A.T.B. geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 1. OVERMACHT

In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Dat is juridisch voor:
 • stakingen
 • ziekte onder personeel
 • brand, overstroming
 • waterschade
 • oorlogen en opstanden
 • epidemieën
 • export- en/of importbeperkingen
 • bedrijfsstoringen
 • energiestoringen
 • storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
 • het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.
 
 1. GEHEIMHOUDING

Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.
 
 1. JURISDICTIE

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. De Belgische wetgeving is steeds van toepassing. De geschillen worden in het Nederlands behandeld.
Schuldvergelijking kan door ons in elk geval ingeroepen worden.
Alle clausules, strijdig met bovenstaande, en niet schriftelijk door ons aangenomen, zullen ons niet tegenstelbaar zijn.

 1. DEELBAARHEID

Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

 1. OVERDRACHT

Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.
 
 1. VERKLARING VAN AFSTAND

Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.
 Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto’s, drukwerken, stalen, monsters, proeven en pilootproducten enz… die worden ter beschikking gesteld door onze agenten, vertegenwoordigers of ons personeel, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn én blijven onze eigendom.

 1. DOCUMENTATIE

De foto’s en beschrijvingen van onze producten in de documentatie (zowel off- als online), die aan onze klanten wordt toegestuurd of getoond via de website/webshop, worden slechts ter informatie opgenomen en houden geen enkele verbintenis onzentwege in. Deze afbeeldingen en beschrijvingen kunnen onderhevig zijn aan fouten (vb: typfout,…) en zijn onder geen enkel beding bindend.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des conditions générales en français sur demande.
We will be happy to supply you with a copy of this document in English.
 Auf Anfrage erhalten Sie ein Exemplar in deutscher Sprache.

Algemene verkoopsvoorwaarden

IN PDF: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - NEDERLANDS.PDF

(Laatste wijziging: 26/10/2020)

De onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk onder voorbehoud van wijzigingen die de partijen na uitdrukkelijk schriftelijk en mutueel akkoord kunnen aanbrengen.

 1. IDENTITEIT

Wij zijn A.T.B. BV. Via de website tirecoach.eu bieden wij een online selectie van onze producten aan. Naast de website zijn wij ook fysiek terug te vinden op het volgende adres: Kerkstraat 90, 9120 Vrasene, België. Wij ontplooien onze activiteiten onder het ondernemingsnummer 0415.215.428 en BTW-nummer BE 0415.215.428.
 
 1. DEFINITIES

A.T.B.: Dat zijn wij. De rechtspersoon A.T.B. BV of kortweg A.T.B. ofwel ATB.
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om welke reden dan ook een contract aangaat met A.T.B..
Producten: Alle goederen die door A.T.B. via de website tirecoach.eu of vanuit de fysieke locatie te Vrasene worden verkocht.
Diensten: Alle diensten die A.T.B. aanbiedt via de website tirecoach.eu of vanuit de fysieke locatie te Vrasene.

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van A.T.B. BV en op elke overeenkomst tussen u en ons. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel duidelijk en ondubbelzinnig aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we het anders aangeven natuurlijk. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Om de duidelijkheid en ondubbelzinnigheid te waarborgen. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij A.T.B. aangeeft dat dit wel zo is. A.T.B. mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat begrijpen we. Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar invoicing@atb.eu of kijk op onze website tirecoach.eu. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website tirecoach.eu staan. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze klanten.
 
 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 30 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, maar dan is dat een foutje en proberen we dit in de toekomst te vermijden!
Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen, vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.
De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
Producten of producthoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KBO of uw groepsstructuur en financiële positie.
 
 1. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Elke bestelling is slechts geldig na bevestiging door onze administratie te Vrasene, België.

 1. VERZENDING – TRANSPORT

Onze prijzen gelden Af Vrasene (ex. Works), tenzij anders vermeld op de offerte en op de orderbevestiging. Transport van de goederen gebeurt op risico van de klant, zelfs bij franco levering.
De op de vrachtbrief of leveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.
De terugzendingen aan ons adres dienen franco te geschieden, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
 1. LEVERING: TERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING

De bestellingen zullen in volgorde van ontvangst uitgevoerd worden.
We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website tirecoach.eu, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk.
We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend en worden slechts vermeld ter informatie. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding en interesten te eisen. Bijgevolg wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor te late levering van de hand. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten en de administratie zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.
Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u. Zendingen naar het buitenland doen we altijd ex works.
Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben we in zo’n geval het recht om producten in verschillende delen te bezorgen.
Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op uw risico.
Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft A.T.B. het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

 1. CONTRACTDUUR, OPSCHORTING, ONTBINDING EN (TUSSENTIJDSE) OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

Vanuit A.T.B. mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt .
We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
A.T.B. mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor A.T.B. om te kunnen leveren.
Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen A.T.B. opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.
 
 1. BETALING EN INCASSOKOSTEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Vrasene 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte en orderbevestiging.
Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn is van rechtswege en zonder enige aanmaning, op de gefactureerde som een interest verschuldigd van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Daarenboven en altijd bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt de verschuldigde hoofdsom, van rechtswege, zonder enige aanmaning, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 20% van de contractwaarde ten titel van schadevergoeding, onverminderd de gebruikelijke nalatigheids- en gerechtelijke interesten en de eventuele gerechtskosten.
Bij niet-tijdige betaling mogen wij de goederen terugvorderen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door enkele mededeling van onze wil door een met de post aangetekend schrijven aan de koper die zich dan niet meer zal mogen verzetten tegen de terugname van de goederen.
Wij zullen recht hebben op een forfaitaire som gelijk aan 20% van de contractwaarde als schadeloosstelling. De belasting op de toegevoegde waarde of enig ander recht of taks valt ten laste van de koper.
Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.
A.T.B. mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.
In het kader van een verzekeringscontract zijn we eveneens verplicht om elke onbetaalde factuur te melden aan COFACE. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden zullen verdere acties ook door deze externe partij worden uitgevoerd.
 
Kopen op rekening
Als u van A.T.B. op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes. A.T.B. is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij A.T.B..
U weet dat A.T.B. niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.
 
Betalingen bij gedeeltelijk protesteren van de factuur
Enkel het schriftelijk (via aangetekend schrijven of mail) protesteren van een factuur kan aanvaard worden als protest. De eventuele niet-betaling van de geprotesteerde factuur kan enkel slaan op het geprotesteerde gedeelte van de factuur. Het bedrag waarop geen protest rust, zal dan ook zonder enige vertraging betaald worden. Op dit niet-geprotesteerde gedeelte zullen dan ook alle rechten blijven rusten en zullen (indien nodig) interest- en aanmaningskosten blijven gelden en aangerekend worden.

 1. COMPENSATIE

A.T.B. BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de door haar verschuldigde bedragen te compenseren met de bedragen die leveranciers/afnemers haar schuldig zijn, ongeacht de omstandigheden van de tegenpartij.

 1. BEHOUD VAN DE EIGENDOM

De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van A.T.B. veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van A.T.B. zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
Heeft u producten in beheer die van A.T.B. zijn? Dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u meewerkt.
Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.
Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, blijven de vormen en/of alle andere productiegereedschappen, door/voor ons ontworpen en/of vervaardigd, onze eigendom, zelfs indien de prijs ervan in rekening werd gebracht. Zo dit productiegereedschap gedurende vijf jaar niet in productie gesteld wordt, behouden wij ons het recht voor dit gereedschap zonder voorafgaande mededeling te vernietigen.

 1. BEWARING VAN GOEDEREN

Goederen die bij ons in bewaring zijn gegeven door een klant voor reparatie of elke andere manipulatie dienen binnen een redelijke termijn terug afgehaald nadat door ons bericht is gegeven voor afhaling. Zoniet kan A.T.B. BV éénzijdig beslissen om deze goederen af te voeren of te vernietigen. Indien door de klant uitdrukkelijk is aangegeven om de goederen voor langere tijd in bewaring te houden, zal hiervoor een bewaringskost worden aangerekend a rato het volume en de duur van de bewaarde goederen.

 1. PRIJZEN

Onze prijslijsten mogen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden; het zijn geen offertes daar elke bestelling aan een akkoord onzentwege onderworpen blijft. Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van douanekosten, andere heffingen, of schommelingen in de wisselkoersen.
Prijzen worden standaard BTW exclusief vermeld en (indien van toepassing) exclusief andere taksen zoals daar zijn de verplichte milieubijdrage op nieuwe banden (Recytyre).
Prijzen van goederen zijn steeds Af Vrasene (ex. Works), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 1. GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTTERMIJN

Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
We behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zodanige financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen. Goederen kunnen alleen ter garantiebeoordeling worden ingediend indien aantoonbaar is dat deze tijdens het gebruik voldaan hebben aan de gestelde eisen. Bij claims worden de teruggezonden goederen pas gecrediteerd indien de claim wordt aanvaard en voor het percentage dat geclaimd kan worden. Indien de claim wordt afgewezen voor gegronde redenen (fout gebruik van de goederen, misleidende of foute info bij het plaatsen van de order,…), zal er geen vergoeding volgen én zullen alle gemaakte kosten verbonden aan de garantiebeoordeling ten laste van de aanvrager vallen.
Goederen die vóór de garantiebeoordeling reeds vernietigd zijn door de klant kunnen nooit het voorwerp uitmaken van verdere garantiebeoordeling.
Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, naar ons goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.
 

Waarborg/garantie producten:

Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden dienen vergezeld te gaan van: kopij van het aankoopdocument waarop desbetreffende goederen betrekking hebben. Duidelijke, ondubbelzinnige foto’s van de bewuste goederen met extra foto’s van het bewuste defect waarvan sprake. Pas na deze eerste beoordeling kan A.T.B. verder gaan in zijn beoordeling. Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden, kunnen niet vernietigd worden. Indien dit toch gebeurt vooraleer de procedure volledig is doorlopen, dan vervalt elke vorm van garantie en wordt de procedure volledig stopgezet In dit geval zullen de nodige administratieve kosten (met een minimum van € 50) worden doorgerekend voor het reeds verrichte werk van A.T.B.. Ook bij een negatieve beoordeling van de garantie zullen alle gemaakte kosten van de kant van A.T.B. die betrekking hebben op de garantiebeoordeling worden doorgerekend (met een minimum van € 50).
 

Garantie op gebruikte banden:

Gebruikte banden zullen altijd gebruikssporen bevatten. Selectie en keuring gebeurt bij A.T.B.onder strenge criteria.

U heeft garantie op onze banden echter wel onder bepaalde voorwaarden:

Uw band is lek:

binnen twee dagen melden. Mocht de band lek zijn dan is dat na één dag te zien. Meld u pas na 14 dagen dat de band lek is dan tast dat de geloofwaardigheid aan en zou er ook sprake kunnen zijn van misbruik. Daarom is het raadzaam om de banden in de eerste twee dagen minstens één keer na te kijken. Als u de lekkage binnen de twee dagen meldt, kunnen we de band vervangen.


Een blaas op de zijkant van de band:

Binnen de 48u na opblazen van de band melden. Indien er een beschadiging op de plek van de blaas zit vervalt de garantie. We kijken de banden na op beschadigingen en testen op blazen. We vervangen de band enkel als er geen beschadigingen zichtbaar zijn.

 1. RETOUREN

Geleverde goederen kunnen uitlsuitend, indien niet beschadigd, niet gebruikt, niet gemonteerd, na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van A.T.B., retour. Wij crediteren u het aankoopbedrag van de retour ontvangen goederen, verminderd met 10% van het gefactureerd bedrag voor handling en administratiekosten. De eerder gemaakte service-, verwerkings- en transportkosten worden niet gecrediteerd.
Kosten voor te retourneren goederen komen voor uw rekening.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

 1. LEVERING EN SERVICE

De service- en verwerkingskosten dekken o.a. administratie, interne logistiek, verpakkingsmaterialen, enz. En zijn kosten die naast de transportkost worden aangerekend.
De tarieven zijn als volgt berekend, bij aankoop van :
1 stuk               € 35
2 stuks             € 30 (d.w.z. € 15 per item) 
3 stuks             € 20 (d.w.z.  € 6,67 per item) 
4 stuks             € 15 (d.w.z.  € 3,75 per item) 
5 stuks             € 12 (d.w.z.  € 2,4 per item) 
6 stuks             € 10 (d.w.z.  € 1,67 per item) 
Vanaf 7 stuks € 0
De aantallen waar de telling van het aantal stuks zich op baseert, zijn enkel de aantallen van de aangekochte banden en velgen. Alle bijproducten zoals binnenbanden, flappen, ventielen, e.a. (deze lijst is niet limitatief) worden niet opgenomen in de telling. Alsook elk ander artikel kan uitdrukkelijk uit deze telling geweerd worden door A.T.B. BV.
De transportkosten worden afzonderlijk op uw faktuur vermeld en staan los van de service- en verwerkingskosten.
Alle extra diensten die niet vooraf vastgelegd zijn, zullen uitgevoerd worden in regie volgens het geldende uurtarief. Momenteel is dit (tot nader order) vastgelegd op € 50 per uur (gerekend per begonnen kwartier).

 1. RISICO-OVERGANG

Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt A.T.B. geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 1. OVERMACHT

In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Dat is juridisch voor:
 • stakingen
 • ziekte onder personeel
 • brand, overstroming
 • waterschade
 • oorlogen en opstanden
 • epidemieën
 • export- en/of importbeperkingen
 • bedrijfsstoringen
 • energiestoringen
 • storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
 • het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.
 
 1. GEHEIMHOUDING

Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.
 
 1. JURISDICTIE

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. De Belgische wetgeving is steeds van toepassing. De geschillen worden in het Nederlands behandeld.
Schuldvergelijking kan door ons in elk geval ingeroepen worden.
Alle clausules, strijdig met bovenstaande, en niet schriftelijk door ons aangenomen, zullen ons niet tegenstelbaar zijn.

 1. DEELBAARHEID

Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

 1. OVERDRACHT

Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.
 
 1. VERKLARING VAN AFSTAND

Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.
 Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto’s, drukwerken, stalen, monsters, proeven en pilootproducten enz… die worden ter beschikking gesteld door onze agenten, vertegenwoordigers of ons personeel, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn én blijven onze eigendom.

 1. DOCUMENTATIE

De foto’s en beschrijvingen van onze producten in de documentatie (zowel off- als online), die aan onze klanten wordt toegestuurd of getoond via de website/webshop, worden slechts ter informatie opgenomen en houden geen enkele verbintenis onzentwege in. Deze afbeeldingen en beschrijvingen kunnen onderhevig zijn aan fouten (vb: typfout,…) en zijn onder geen enkel beding bindend.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des conditions générales en français sur demande.
We will be happy to supply you with a copy of this document in English.
 Auf Anfrage erhalten Sie ein Exemplar in deutscher Sprache.