Paginabegin

Retour beleid

RETOUREN

Geleverde goederen kunnen uitlsuitend, indien niet beschadigd, niet gebruikt, niet gemonteerd, na schriftelijke aanvraag en goedkeuringvan A.T.B., retour. Wij crediteren u het aankoopbedrag van de retour ontvangen goederen, verminderd met 10% van het gefactureerd bedrag voor handling en administratiekosten. De eerder gemaakte service-, verwerkings- en transportkosten worden niet gecrediteerd.
Kosten voor te retourneren goederen komen voor uw rekening.

GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTTERMIJN

Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
We behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zodanige financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen. Goederen kunnen alleen ter garantiebeoordeling worden ingediend indien aantoonbaar is dat deze tijdens het gebruik voldaan hebben aan de gestelde eisen. Bij claims worden de teruggezonden goederen pas gecrediteerd indien de claim wordt aanvaard en voor het percentage dat geclaimd kan worden. Indien de claim wordt afgewezen voor gegronde redenen (fout gebruik van de goederen, misleidende of foute info bij het plaatsen van de order,…), zal er geen vergoeding volgen én zullen alle gemaakte kosten verbonden aan de garantiebeoordeling ten laste van de aanvrager vallen.
Goederen die vóór de garantiebeoordeling reeds vernietigd zijn door de klant kunnen nooit het voorwerp uitmaken van verdere garantiebeoordeling.
Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, naar ons goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.

Waarborg/garantie producten

Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden dienen vergezeld te gaan van: kopij van het aankoopdocument waarop desbetreffende goederen betrekking hebben. Duidelijke, ondubbelzinnige foto’s van de bewuste goederen met extra foto’s van het bewuste defect waarvan sprake. Pas na deze eerste beoordeling kan A.T.B. verder gaan in zijn beoordeling. Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden, kunnen niet vernietigd worden. Indien dit toch gebeurt vooraleer de procedure volledig is doorlopen, dan vervalt elke vorm van garantie en wordt de procedure volledig stopgezet In dit geval zullen de nodige administratieve kosten (met een minimum van € 50) worden doorgerekend voor het reeds verrichte werk van A.T.B.. Ook bij een negatieve beoordeling van de garantie zullen alle gemaakte kosten van de kant van A.T.B. die betrekking hebben op de garantiebeoordeling worden doorgerekend (met een minimum van € 50).

Garantie op gebruikte banden.

Gebruikte banden zullen altijd gebruikssporen bevatten. Selectie en keuring gebeurt bij A.T.B.onder strenge criteria.

U heeft garantie op onze banden echter wel onder bepaalde voorwaarden.
Uw band is lek:
binnen twee dagen melden. Mocht de band lek zijn dan is dat na één dag te zien. Meld u pas na 14 dagen dat de band lek is dan tast dat de geloofwaardigheid aan en zou er ook sprake kunnen zijn van misbruik. Daarom is het raadzaam om de banden in de eerste twee dagen minstens één keer na te kijken. Als u de lekkage binnen de twee dagen meld, kunnen we de band vervangen.
Een blaas op de zijkant van de band:
Binnen de 48u na opblazen van de band melden. Indien er een beschadiging op de plek van de blaas zit vervalt de garantie. We kijken de banden na op beschadigingen en testen op blazen. We vervangen de band enkel als er geen beschadigingen zichtbaar is.

Retour beleid

RETOUREN

Geleverde goederen kunnen uitlsuitend, indien niet beschadigd, niet gebruikt, niet gemonteerd, na schriftelijke aanvraag en goedkeuringvan A.T.B., retour. Wij crediteren u het aankoopbedrag van de retour ontvangen goederen, verminderd met 10% van het gefactureerd bedrag voor handling en administratiekosten. De eerder gemaakte service-, verwerkings- en transportkosten worden niet gecrediteerd.
Kosten voor te retourneren goederen komen voor uw rekening.

GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTTERMIJN

Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
We behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zodanige financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen. Goederen kunnen alleen ter garantiebeoordeling worden ingediend indien aantoonbaar is dat deze tijdens het gebruik voldaan hebben aan de gestelde eisen. Bij claims worden de teruggezonden goederen pas gecrediteerd indien de claim wordt aanvaard en voor het percentage dat geclaimd kan worden. Indien de claim wordt afgewezen voor gegronde redenen (fout gebruik van de goederen, misleidende of foute info bij het plaatsen van de order,…), zal er geen vergoeding volgen én zullen alle gemaakte kosten verbonden aan de garantiebeoordeling ten laste van de aanvrager vallen.
Goederen die vóór de garantiebeoordeling reeds vernietigd zijn door de klant kunnen nooit het voorwerp uitmaken van verdere garantiebeoordeling.
Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, naar ons goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.

Waarborg/garantie producten

Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden dienen vergezeld te gaan van: kopij van het aankoopdocument waarop desbetreffende goederen betrekking hebben. Duidelijke, ondubbelzinnige foto’s van de bewuste goederen met extra foto’s van het bewuste defect waarvan sprake. Pas na deze eerste beoordeling kan A.T.B. verder gaan in zijn beoordeling. Goederen die ter garantiebeoordeling worden aangeboden, kunnen niet vernietigd worden. Indien dit toch gebeurt vooraleer de procedure volledig is doorlopen, dan vervalt elke vorm van garantie en wordt de procedure volledig stopgezet In dit geval zullen de nodige administratieve kosten (met een minimum van € 50) worden doorgerekend voor het reeds verrichte werk van A.T.B.. Ook bij een negatieve beoordeling van de garantie zullen alle gemaakte kosten van de kant van A.T.B. die betrekking hebben op de garantiebeoordeling worden doorgerekend (met een minimum van € 50).

Garantie op gebruikte banden.

Gebruikte banden zullen altijd gebruikssporen bevatten. Selectie en keuring gebeurt bij A.T.B.onder strenge criteria.

U heeft garantie op onze banden echter wel onder bepaalde voorwaarden.
Uw band is lek:
binnen twee dagen melden. Mocht de band lek zijn dan is dat na één dag te zien. Meld u pas na 14 dagen dat de band lek is dan tast dat de geloofwaardigheid aan en zou er ook sprake kunnen zijn van misbruik. Daarom is het raadzaam om de banden in de eerste twee dagen minstens één keer na te kijken. Als u de lekkage binnen de twee dagen meld, kunnen we de band vervangen.
Een blaas op de zijkant van de band:
Binnen de 48u na opblazen van de band melden. Indien er een beschadiging op de plek van de blaas zit vervalt de garantie. We kijken de banden na op beschadigingen en testen op blazen. We vervangen de band enkel als er geen beschadigingen zichtbaar is.